Solid 2
Wilma

Wilma

Webové stránky Inšpirácií a odbornej Literatúry pre učiteľov MAtematiky

WILMA je on-line knižnica overených materiálov pre vyučovanie matematiky na druhom stupni ZŠ alebo na SŠ, ktorá vznikla v rámci projektu KEGA 014UK-4/2020 „Podpora vzdelávania učiteľov matematiky na základných a stredných školách prostredníctvom zdieľania inovačných materiálov, foriem a metód vyučovania.“

Finančná matematika pre ZŠ

Kľúčové slová: hra, finančná matematika, slovné úlohy, pracovný list, pohyb

Trvanie : 45 - 90 min
Náročnosť : základná náročnosť učiva
Tematický okruh: Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, Rozširujúce/rôzne,
Prostredie: interiér, - trieda, - telocvičňa, exteriér, kombinované (napr. škola v prírode),
Fáza vyučovacieho procesu: Precvičovanie/ opakovanie, Fixácia,
Forma materiálu: pracovný list, didaktická hra,
Organizačná forma: pre skupiny, pre dvojice,
Cieľová skupina: druhý stupeň ZŠ, SŠ nematuranti, SŠ maturanti, SOS,

Stiahnúť

Ako citovať"
ČUPORÁKOVÁ, D. Finančná matematika pre ZŠ. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné na internete: https://wilma.sk/dokumenty/8276c9c99163ab8b42a3e1e18417c199